Professional telephone etiquette – Nghi thức chuyên nghiệp qua điện thoại

Ghi chú: Người viết soạn tài liệu này để đào tạo kỹ năng cho nhân viên văn phòng của một công ty quốc tế. Nội dung liên quan đến việc dùng điện thoại trong giao tiếp nghề nghiệp. Tuy tài liệu bằng tiếng Anh nhưng người có nhiệm vụ trả lời và gọi điện thoại… Read More Professional telephone etiquette – Nghi thức chuyên nghiệp qua điện thoại